Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van Skantrae BV

Gevestigd en kantoorhoudend te Duiven
Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Centraal-Gelderland te
Arnhem onder nummer 09048922 op 28 april 2004

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Skantrae: Skantrae B.V. of de daaraan gelieerde onderneming die deze algemene voorwaarden op haar dienstverlening en leveringen van toepassing verklaart en gebruikt.

Koper: de afnemer van Skantrae.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Skantrae en Koper.

Artikel 2 Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Skantrae en Koper waarop Skantrae deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Skantrae, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Skantrae en Koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Skantrae.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Skantrae en Koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend.
 2. De door Skantrae gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Behoudens eerdere intrekking, is Skantrae slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. Levertijden in offertes van Skantrae zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend-, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Skantrae daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Skantrae anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Skantrae niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Skantrae zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Skantrae het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Skantrae aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Skantrae worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Skantrae zijn verstrekt, heeft Skantrae het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende redelijke extra kosten aan Koper in rekening te brengen.
 4. Skantrae is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat als gevolg van door Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Skantrae de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Skantrae of door Skantrae ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Koper of een door Koper aangewezen locatie, draagt Koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Koper vrijwaart Skantrae voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Koper toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering “af magazijn” van Skantrae.
 2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Skantrae deze levert of doet leveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Skantrae gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 5. Indien Skantrae gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Skantrae ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Skantrae een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Skantrae schriftelijk ingebreke te stellen.
 7. Skantrae is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken 3 of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Skantrae is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Skantrae de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Monsters en modellen

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dienen aan Koper verstrekte of getoonde monsters en modellen als algemene aanduidingen te worden beschouwd, zonder dat de aan Koper te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Skantrae te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen acht dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen drie maanden na levering te worden gemeld.
 3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Skantrae op de wijze zoals door Skantrae aangegeven.
 4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na de factuurdatum.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien Skantrae met Koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Skantrae niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien sprake is van een prijsstijging zoals hierna gedefinieerd. Skantrae mag een dergelijke prijsstijging doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld inkoopprijzen, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten en verpakkingsmateriaal.
 2. De door Skantrae gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder vervoers- of verzendkosten, verpakkingskosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien Skantrae de prijs verhoogt, heeft Koper het recht om de overeenkomst binnen 10 dagen na de aangekondigde verhoging kosteloos te ontbinden, zonder dat partijen over en weer schadeplichtig zullen zijn voor de gevolgen van de ontbinding.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Skantrae zal Koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Skantrae Koper hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Skantrae daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Skantrae geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, danwel binnen de overeengekomen betalingstermijn, op een door Skantrae aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Koper in gebreke blijft met de betaling binnen de overeengekomen termijn, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Indien Koper in verzuim is, is hij aan Skantrae een boete verschuldigd van 15% van het verschuldigde bedrag, een en ander met een minimum van € 50,--.
 4. In geval van liquidatie, faillissement en / of surséance van betaling van Koper, zijn de vorderingen van Skantrae op Koper onmiddellijk opeisbaar. Dat geldt ook indien er ten laste van Koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen veertien dagen is opgeheven.
 5. De door Koper gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de ontstane kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Skantrae geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Skantrae totdat Koper alle verplichtingen uit met Skantrae gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Skantrae zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, brand, ontploffings- en waterschade en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Skantrae geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Skantrae haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Skantrae of door deze aan te 5 wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Skantrae zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Garantie

 1. Skantrae garandeert voor de duur van de garantietermijn, dat de te leveren zaken vrij zijn van gebreken van technische aard en overigens voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Skantrae.
 3. Op de onder 1. genoemde garantie zijn van toepassing de “Garantievoorwaarden en behandelingsinstructies” van Skantrae, welke garantievoorwaarden een integraal onderdeel vormen van de met Koper gesloten overeenkomst.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan wat is overeengekomen en wat Koper er redelijkerwijs van mag verwachten, zal Skantrae de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, dan wel indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Skantrae vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Skantrae te retourneren.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Skantrae, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 6. De garantie vervalt indien de “Garantievoorwaarden en behandelingsinstructies” van Skantrae niet of niet volledig in acht zijn genomen.

Artikel 13 Incassokosten

 1. Is Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. In ieder geval is Koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.
 2. Indien Skantrae hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Skantrae is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst Skantrae ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 6 - Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is Skantrae bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Skantrae op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Skantrae de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Skantrae behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Skantrae aan Koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, zoals monsters, modellen of consignatiegoederen, is Koper, tenzij anders overeengekomen, gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen nadat Skantrae daarom heeft gevraagd, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien Koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Skantrae het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Koper te verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Skantrae tegenover Koper voor levering van gebrekkige zaken, is beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Skantrae wegens geleverde producten, is beperkt tot maximaal het bedrag van de betreffende order.
 3. Indien en voorzover Skantrae aansprakelijk zou zijn uit hoofde van onrechtmatige daad en anders dan vanwege de levering van een gebrekkig product, is de aansprakelijkheid van Skantrae beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Skantrae in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 4. Skantrae kan – onverminderd het voorgaande – uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, waaronder wordt verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Skantrae aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Skantrae toegerekend kan worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Skantrae is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Skantrae of haar ondergeschikten.

Artikel 17 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt, nader aan te duiden als overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Skantrae geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Skantrae niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ook werkstakingen in het bedrijf van Skantrae of van toeleveranciers van Skantrae worden daaronder begrepen.
 3. Indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Skantrae haar verbintenis had moeten nakomen, staat dit aan een beroep op overmacht niet in de weg.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzover Skantrae ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Skantrae gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 6. De partij die meent in een overmachtsituatie te (gaan) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 19 Vrijwaringen

 1. Koper vrijwaart Skantrae voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Koper aan Skantrae informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat hij bevoegd is deze informatiedragers, elektronische bestanden of software aan Skantrae te verstrekken en dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Skantrae zich de rechten en bevoegdheden voor die Skantrae toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Skantrae tot stand gebrachte ontwerpen, 8 schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Skantrae, ongeacht of deze aan Koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Alle door Skantrae eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden etc., zijn uitsluitend bestemd om door Koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Skantrae worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Skantrae behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Koper vrijwaart Skantrae voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 21 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Skantrae gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Skantrae zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Skantrae niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Skantrae is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Skantrae en Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 24 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Centraal-Gelderland te Arnhem.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.